Biểu hiện

Khi render scene trong 3ds Max bằng Arnold, sẽ xuất hiện lỗi sau:

“[Arnold]: [texturesys] ImageInput::create() called with no filename Invalid image file “”: ImageInput::create() called with no filename

Nguyên nhân

Thiếu bitmap nodes trong Material slot của 3ds Max (Bitmap có trong một hoặc nhiều Material Slots nhưng không có file bitmap cụ thể).

material editor
Trong Material Editor, trống Bitmap node (Hiển thị Compact Material Editor)

Lưu ý: Nếu kết xuất dừng sau Preview và không tiếp tục, hay bật chế độ “Abort on Error” (thường là sau khi cập nhật Arnold) trong tab Rendering > Render Setup > Arnold > Diagnostics.

Abort on Error trong cửa sổ Render setup
Cửa sổ Render Setup. Abort on Error bật trong Arnold Diagnostics

Giải pháp

Slate
Material Editor

  • Mở Slate Material Editor
  • Xác định các Bitmap reference bị thiếu (Các bitmap bị thiếu sẽ hiển thị dưới dạng nodes đen, không hiển thị tên file bitmap cụ thể)
  • Xóa reference hoặc tải một bitmap cụ thể vào slot
trống bitmap va không hiển thị tên file
Các Bitmap node bị trống trong Slate Material Editor

Compact
Material Editor.

  • Mở Material/ Map Browser.
  • Tìm kiếm thông qua các material được sử dụng trong cảnh cho các bitmap node trống (Hình 4).
  • Thay thế hoặc xóa các bitmap references
Compact Material Editor
Bitmap node bị thiếu hiển thị trong Compact Material Editor
Compact Material Editor Browser
Các Bitmap nodes bị trống hiển thị trong Compact Material Editor Browser

Ngoài ra, bạn cũng có thể gỡ cài đặt và cài đặt lại 3ds Max và MAXtoA

Tham khảo một số bài viết về khắc phục lỗi của 3ds Max do Super Renders Farm cung cấp:

Cách khắc phục thiếu Interactive menu trong 3ds Max

Cách khắc phục lỗi không thể sử dụng chế độ viewport của 3ds Max

Cách khắc phục lỗi “Invalid Path(s). The following paths are not valid” khi mở file trong 3ds Max

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*