Chúng tôi hỗ trợ Xref, tuy nhiên, cách tốt nhất là hợp nhất nó vào scene chính của bạn.

Vui lòng hợp nhất chúng bằng cách sử dụng các nút
Merge được tìm thấy trong Environment và Hộp thoại hiệu ứng (Effects dialog).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*