Bạn có thể.

Nhưng vui lòng tính toán irradiance map và light cache
từ máy tính của bạn, sau đó tải lên Super Renders Farm của chúng tôi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*