Đôi khi trong quá trình render Cinema 4D, phát sinh lỗi là điều hết sức bình thường, tuy nhiên, nếu thực hiện theo những gợi ý dưới đây, bạn có thể giảm thiểu sai sót xuống mức thấp nhất.

 • Scene file- nên sử
  dụng phiên bản C4D R16 và lưu bản mới nhất trước khi up lên cloud để thực hiện
  kết xuất.
 • XRefs & additional objects – nên gộp thành 1 scene file
 • Textures- tất cả
  texture nên được sao chép vào thư mục \tex\. Tất cả các tập tin nên được định
  vị theo đường dẫn này.
 • Animation files
  (avi/mp4/…) không hỗ trợ trực tiếp kết xuất ra .mov/.avi/.mp4…

Hãy tạo frame sequence (jpg/ png/…) và kết nối dưới dạng image sequence. Nếu có texture từ các plugin khác nhau ( ví dụ: Gorillas Greyscale) – chúng sẽ được lưu cùng scene (in/tex/folder)

 • GI files – nếu sử dụng
  GI, thì cần chuẩn bị những thông số cài đặt chính xác cho việc kết xuất bằng render farm và tất cả các option đều được chuyển về OFF

Nếu GI cache đã hoàn thành- hãy copy tất cả GI maps cần thiết vào folder/illu/    trong thư mục scene project và re-link các đường dẫn GI trong Render Setting.

 • Multiple cameras- chúng tôi hỗ trợ render multiple cameras. Nếu bạn cài đặt (như thay đổi cameras) – bạn nên chuẩn bị scene cùng với stage tag
 • Frame range & FPS – nên được thiết lập với đầy đủ giá trị
 • Deformers, effectors, dynamics & particles– mỗi tính năng này cần được kiểm tra cho mục đích lưu trữ trước khi gửi cảnh. Chúng tôi đang sử dụng nhiều máy để kết xuất và một số trong số chúng có thể hiển thị khác nhau mà không có tệp bộ đệm.
 • Scene name, output paths không nên chứa các ký tự đặc biệt như / \ “% #?…

HI vọng rằng với những tips mà Super Renders Farm cung cấp, quá trình render dự án Cinema 4D của bạn diễn ra ổn định và nhanh chóng hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*