Bạn có thể.

Bạn chỉ cần cấu hình các yếu tố kết xuất trong cảnh của
bạn và bắt đầu kết xuất công việc. Super Renders Farm sẽ trả lại yếu tố của bạn
với hình ảnh chính.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*