Bài viết sẽ hướng dẫn bạn quá trình kết xuất glass material với background trong suốt bằng cách sử dụng Arnold’s Standard Surface shader trong 3Ds Max.

Cần cài đặt hiển thị những thông số cụ thể phục vụ cho quá
trình kết xuất với background trong suốt trong Arnold:

1. Thông số trong Standard Surface Material :

  • Điều hướng đến phần Special Features
  • Đặt Opacity (Cutout) thành màu tối (nếu màu
    đen sẽ bị ẩn hoàn toàn).

2. Lựa chọn object đã được ghép với Standard Surface và thêm
công cụ sửa đổi Arnold Properties.

  • Trong phần General Properties, kiểm tra phân General
    và bỏ chọn Opaque.
Opacity (cutout)

3. Nếu lưu file hình ảnh dưới định dạng .PNG, hãy đảm bảo luôn chọn Alpha Channel

PNG in Photoshop
Ví dụ bê một file *.PNG trong Photoshop

Lưu ý: Các object trong suốt phải được đánh dấu non-opaque
trong công cụ sửa đổi Arnold Properties.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*