Tôi có thể sử dụng Xref scene, “merge” có cần thiết không?

Chúng tôi hỗ trợ Xref, tuy nhiên, cách tốt nhất là hợp nhất nó vào scene chính của bạn.

Vui lòng hợp nhất chúng bằng cách sử dụng các nút Merge được tìm thấy trong Environment và Hộp thoại hiệu ứng (Effects dialog).Trả lời