Hệ thống tính giá đơn giản và nhanh chóng của Super Renders Farm giúp khách hàng dễ dàng ước tính được chi phí render, tiết kiệm thời gian và tối ưu được hiệu quả của dự án.

1.My project: Thông tin về dự án cần render

Trước khi nhận báo giá về dịch vụ
render farm, khách hàng cần cung cấp một số thông tin cơ bản về dự án.

Project Information
 • Project type: Loại hình dự án cần render (Aimation hoặc Single Frame)
 • Number of frames: Số lượng frames cần render
 • Redertime (Min): Thời gian render 1 frame/phút trên workstation của khách hàng

2. My workstation: Thông tin về cấu hình workstation của khách
hàng

Workstation Information
 • Brand: Nhãn hiệu CPU
 • Model: Model của CPU
 • Type: Loại CPU
 • GHz: Tốc độ xử lí của CPU
 • Cores: Số nhân CPU
 • Number of
  CPU(s):
  Số lượng CPU

3.Render Estimate: Ước tính chi phí và thời gian render

Render Estimation

RENDER TIME: Thời gian (phút) cần để render dự án, tùy thuộc gói dịch vụ mà khách hàng lựa chọn: Bronze/Silver/Gold

 • Your
  Workstation:
  Thời gian
  render trên workstation của khách hàng

COST: Chi phí ($) theo mỗi gói dịch vụ

 • Bronze (10
  nodes)
 • Silver (100
  nodes)
 • Gold (250
  nodes)

Ví dụ:

– Một dự án animation với 500
frames cần render và cần 10 phút để render 1 frames trên workstation của bạn.
Hiện tại, bạn đang sử dụng Intel core i7-3970@ 3.30GHz.

– Super Renders Farm sẽ so sánh
thời gian render trên workstation của bạn và trên hệ thống của chúng tôi để ước
tính chi phí cũng như thời gian render của dự án.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*