Cách tính chi phí render khi dùng Super Renders Farm

Hệ thống tính giá đơn giản và nhanh chóng của Super Renders Farm giúp khách hàng dễ dàng ước tính được chi phí render, tiết kiệm thời gian và tối ưu được hiệu quả của dự án.

1.My project: Thông tin về dự án cần render

Trước khi nhận báo giá về dịch vụ render farm, khách hàng cần cung cấp một số thông tin cơ bản về dự án.

Project Information
 • Project type: Loại hình dự án cần render (Aimation hoặc Single Frame)
 • Number of frames: Số lượng frames cần render
 • Redertime (Min): Thời gian render 1 frame/phút trên workstation của khách hàng

2. My workstation: Thông tin về cấu hình workstation của khách hàng

Workstation Information
 • Brand: Nhãn hiệu CPU
 • Model: Model của CPU
 • Type: Loại CPU
 • GHz: Tốc độ xử lí của CPU
 • Cores: Số nhân CPU
 • Number of CPU(s): Số lượng CPU

3.Render Estimate: Ước tính chi phí và thời gian render

Render Estimation

RENDER TIME: Thời gian (phút) cần để render dự án, tùy thuộc gói dịch vụ mà khách hàng lựa chọn: Bronze/Silver/Gold

 • Your Workstation: Thời gian render trên workstation của khách hàng

COST: Chi phí ($) theo mỗi gói dịch vụ

 • Bronze (10 nodes)
 • Silver (100 nodes)
 • Gold (250 nodes)

Ví dụ:

– Một dự án animation với 500 frames cần render và cần 10 phút để render 1 frames trên workstation của bạn. Hiện tại, bạn đang sử dụng Intel core i7-3970@ 3.30GHz.

– Super Renders Farm sẽ so sánh thời gian render trên workstation của bạn và trên hệ thống của chúng tôi để ước tính chi phí cũng như thời gian render của dự án.Trả lời