Với Hypershade đã được mở trước đó, Maya rất dễ bị lỗi khi mở file

Nguyên nhân

Code trong file userPrefs.mel được đặt thành giá trị 1.

Dòng code  gây ra sự cố:

-iv “juniorNodeTypesDisplay” 1

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, hãy thực hiện theo các bước dưới
đây:

  • Tìm file userPrefs.mel trong C:\Users\<tên người dùng>\Documents\Maya\2019\prefs
  •  Mở file bằng text editor và tìm dòng -iv “juniorNodeTypesDisplay” 1
  • Thay đổi giá trị thành 0:

-iv “juniorNodeTypesDisplay” 0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*