Vấn đề:

Khi bật 3ds Max, xảy ra thông báo lỗi MAXScript như sau :

Hình ảnh: lỗi MAXScript.
Hình ảnh: lỗi MAXScript.

Lỗi: MAXScript MacroScript Error Exception

 --Type error: Call needs function or class, got: undefined 

Ngoài ra, MAXScript Editor hiện lên với các lỗi tương tự sau:

Hình ảnh: MAXScript Editor hiển thị  lỗi VRay.
Hình ảnh: MAXScript Editor hiển thị lỗi VRay

Lưu ý:  Nếu có nhiều lỗi xảy ra, thông báo sau có thể xuất hiện:

Cửa sổ MAXScript Editor

"macroScript VRayViewportIPR
category: "VRay"
buttontext: "V-Ray IPR"
tooltip: "V-Ray Viewport IPR"

(
on isVisible do ( vrayViewportIPRControl 0 0 )
on isEnabled do ( vrayViewportIPRControl 0 1 )
on isChecked do ( vrayViewportIPRControl 0 2 )
on Execute do ( vrayViewportIPRControl 0 3 )
)"
Hình ảnh: Nhiều lỗi dẫn đến cửa sổ lỗi lồng nhau.
Hình ảnh: Nhiều lỗi xảy ra dẫn đến cửa sổ lồng nhau.

Maximum Nested Error Dialog Depth Reached

Attempt to display more then maximum number of
simultaneous error message dialogs occurred.
See error log file for additional error messages

 Ví dụ RailClone bởi iToo :

Hình ảnh: Cài đặt RailClone bị lỗi.
Hình ảnh: Cài đặt RailClone bị lỗi.

Nguyên nhân:

Cài đặt plugin bị lỗi.

Giải pháp:

Dưới đây là các giải pháp được cập nhật gần nhất. Danh sách này chưa đầy đủ và giải pháp có thể cần một hoặc kết hợp các cách sau:

Nếu các lỗi vẫn tiếp diễn, có thể cần phải Thực hiện Gỡ cài đặt 3ds Max .

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

  • Super Renders Farm– cung cấp dịch vụ online rendering chất lượng và uy tín

Hotline Super renders: 0986421133 (Ms.Bích)

Nguồn: https://autode.sk/32naEXC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*