Vấn đề

“Cannot export map”, thông báo này có nghĩa là một số map trong export scene không tương thích với ứng dụng độc lập của Corona.

Nguyên nhân

Nguyên nhân dẫn đến lỗi: Cannot export map có thể là do scene chứa các map(s) không tương thích với Corona

Giải pháp

  • Thay thế các offending maps bằng các maps tương thích với ứng dụng độc lập Corona.
  • Nếu offending map là một procedural map ,được ánh xạ trong không gian UVW ,nó có thể được đưa vào một bitmap và được hỗ trợ bởi Corona. Để làm như vậy, nhấp chuột phải vào map và chọn “Render Map..” . Đảm bảo thiết lập UV tiling thành 1:1 trước khi rendering map , sau đó thiết lập tiling về giá trị trước đó khi rendered map được load dưới dạng bitmap.

Tham khảo một số bài viết sau:

Nguồn: Source: https://bit.ly/2wCwieQ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*