Biểu hiện

3Ds Max luôn lưu file backup khi mở hoặc đóng scene, vô hiệu hóa chức năng Auto-Backup  không giải quyết được vấn đề trong trường hợp này.

Nguyên nhân file tự động lưu backup

Lưu backup khi scene file đang mở không phải do chức năng
Auto Backup (bạn có thể điều chỉnh tại Customize > Preference Settings >
Files > Auto Backup). Nguyên nhân chính là do cài đặt scene converter gây
nên.

Giải pháp khắc phục

  • Mở Scene Converter tại Rendering > Scene
    Converter.
  • Vô hiệu hóa chức năng Backup Original Files:
  • Đóng Scene Converter.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tắt chức năng này vĩnh viễn, có thể
làm theo những bước sau:

Tạo một text file và đặt dòng mã này vào đó: SceneConverter.BackupOrigenFiles = off

Lưu text file với tên: SceneConverterBackup Offer.ms

Đặt file tại (3Ds Max 2019):

C:\User \YourUserName\AppData\Local\Autodesk 3dsMax\2019 – 64bit\ENU\scripts\startup

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*