Biểu hiện

Kết xuất 3ds Max scene cũ trong các phiên bản mới hơn và bỏ qua quá trình Scene Conversion dẫn đến kết quả kết xuất không chính xác hoặc hiển thị thông báo lỗi “missing renderer”.

Nguyên nhân

Với việc loại bỏ trình kết xuất Nvidia mental ray trong 3ds Max 2019 khiến light, material và render setting được sử dụng trong các Max scene cũ hơn có thể không tương thích với các phiên bản 3Ds Max mới.

Giải pháp

Để khắc phục các vấn đề này, hãy chạy Scene Converter với
các cài đặt mặc định để thay đổi cài đặt light và material thành định dạng
tương thích Autodesk Ray Tracer (ART).

  • Lights được convert thành phiên bản Photometric
    sẽ hoạt động với các render engine: Scanline, ART và Arnold.
  • Loại Physical Material mới cũng có thể được kết
    xuất trong Scanline, ART, Arnold, mental ray (chỉ 3ds Max 2017) và V-Ray.

Lưu ý: Một số thông số material, environment và light có thể vẫn cần được thay đổi thủ công sau khi chuyển đổi để tạo ra kết quả tương đương với các trình kết xuất Nvidia mental ray cũ.

Hãy thực hiện theo những hướng dẫn của Super Renders Farm để quá trình sử dụng 3ds Max dễ dàng và hiệu quả hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*