Vấn đề

Khi render bằng dịch vụ network rendering V-Ray Spawner và Deadline trên Windows 10, Update 1809, 3ds Max chạy trong background trên render node machine , nhưng vẫn tiếp tục restarts trong Task Manager.  Nếu các công việc render không được tiến hành thì 3ds Max có thể bị crash.

Môi trường:

  • Windows 10 (Update 1709 -1809)
  • V-Ray
  • Deadline

Nguyên nhân:

Do Windows 10 thay đổi cách cho phép 3dsmax.exe  được chạy dưới dạng Service.

Giải pháp:

Tiến hành render bằng Deadline, V-Ray và 3ds Max dưới dạng Service, hãy thử như sau:

1.Với 3ds Max đã đóng, hãy truy cập:

C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20xx\stdplugs

2. Tìm tệp  PhysX.dlm .

3. Xóa  tệp PhysX.dlm khỏi thư mục hiện tại. Để tệp ở nơi an toàn trên máy (ngoài thư mục cài đặt 3ds Max).

Lưu ý:  Nếu sự cố vẫn còn sau khi xóa tệp DLM, hãy lặp lại các bước tương tự với thư mục (MassFX) . Nếu các renders sử dụng plugin MassFX ( rigid bodies, cloth simulation , v.v.), thì sẽ không còn khả dụng với phương thức render này.

Tham khảo thêm các bài viết sau:

Nguồn: https://autode.sk/2IEbUw9

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*