Tôi có thể sử dụng irradiance map và light cache đã lưu để giảm thời gian kết xuất không?

Bạn có thể.

Nhưng vui lòng tính toán irradiance map và light cache từ máy tính của bạn, sau đó tải lên Super Renders Farm của chúng tôi.Trả lời