Super Renders Farm sẽ hướng dẫn bạn xuất scene file một cách nhanh chóng để thực hiện quá trình render trên hệ thống của chúng tôi. 

Bước 1:

Trong Cinema 4D > File > Save Project with Assets

Sve project with Assets

Bước 2:

Lưu scene file tại các shared folder (Google Drive hoặc Dropbox)

Sve file to shared file

Giờ đây, project của bạn đã sẵn sàng để render trên hệ thống của Super Renders Farm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*